డబ్బు మనుషుల్ని ఎంత‌గా పాడుచేస్తుందంటే..!

Share This :

ఇద్దరు మిత్రులు ఒక రోజు ఉదయం ఒక నిర్జనారణ్యం గుండా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. అకస్మాత్తుగా వారి సమీపంలోని ఒక పొద వైపు నుంచి ఓ సన్యాసి ఆదుర్దాగా,

Read more

ఉదయం 3 నుంచి 6 గంటల మధ్యలో నిద్ర లేచి ఆ పనులు చేస్తే………!!

Share This :

ఉదయం 3 నుంచి 6 గంటల మధ్యలో నిద్ర లేచి ఆ పనులు చేస్తే………!! పూర్వం కాలాన్ని ఘడియలలో లెక్కించేవారు. ఒక ఘడియకు మన ప్రస్తుత కాలమాన

Read more